มงคล 22 มีความเคารพ

 

มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ

( คาระโว จะ )

ความเคารพ  คือ การแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน ต่อผู้ที่มีคุณความดี และยอมรับนับถือความดีนั้นด้วยความตั้งใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

คุณความดี (กุศลกรรม) ๑๐ ประการ กรรม ๑๐ อย่างนี้ เป็นทางบุญ นำไปสู่สุคติ”  คือ

กาย ๓ ประการ เว้นจากทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วย การขโมย  เว้นจากประพฤติผิดในกาม
วาจา ๔ ประการ เว้นพูดเท็จ เว้นพูดส่อเสียด เว้นพูดคำหยาบ เว้นพูดเพ้อเจ้อ
ใจ ๓ ประการ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายเขา เห็นชอบตาม

สิ่งที่ควรเคารพอย่างยิ่ง

๑. พระพุทธเจ้า (บริสุทธิ์คุณ ปัญญาคุณ กรุณาคุณ= ธูป ๓ ดอก)

๒. พระธรรม (คำสอนดี ผู้ปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองให้ผล ได้ไม่จำกัดเวลา มี ๒ เรื่องหลักๆ คือพระอภิธรรม กับพระวินัย = เทียน ๒ เล่ม)


๓. พระสงฆ์ (บุคคล ๔ คู่ คือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติควร ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม = ดอกไม้หลากสีหลายพันธุ์ ที่จัดรวมไว้ในแจกัน )

๔. การศึกษา (ทางโลก, ทางธรรม)


๕. สมาธิ ( ตั้งจิตมั่น ) ศีลเป็นฐานให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นฐานให้เกิดปัญญาถึงธรรมะอย่างแท้จริง


๖. ความไม่ประมาท

๗. การต้อนรับแขก ทำให้ได้มิตรเพิ่ม ลดการก่อศัตรู

การแสดงความเคารพ

ไหว้พระเจดีย์ สังเวชนียสถาน พระพุทธรูป ปฏิบัติตามพุทธโอวาท ให้ความเคารพด้วยการ ถอดหมวก หุบร่ม ถอดรองเท้า ในเขตพุทธาวาส

เมื่อมีประกาศแสดงธรรมก็ไปฟังธรรม, ฟังธรรมโดยความเคารพ สงบ สำรวม ไม่หลับ ไม่คุยกัน ไม่คิดฟุ้งซ่าน ขณะฟังธรรม ไม่วางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ำ ไม่ดูหมิ่นพระธรรม สั่งสอนธรรมไม่ผิดพลาดจากพุทธโอวาท

คิด พูด ทำ ต่อพระสงฆ์ด้วยเมตตา ให้การต้อนรับ เมื่อพระภิกษุมาสู่เรือนชาน ถวายสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นทานแด่พระภิกษุ กราบไหว้ท่านด้วยกิริยาอาการเรียบร้อย น้อมรับธรรมที่ท่านแสดงด้วยความเคารพ

ตั้งใจศึกษาทั้งทางโลก และทางธรรม ศึกษาให้ถึงแก่น ให้มีความเข้าใจลึกซึ้ง สนับสนุนการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

 

ตั้งใจฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ฝึกให้มากที่สุดจนเต็มความสามารถ

ฝึกตนเองให้มีสติ (รู้ก่อนพูด/ทำ) เจริญสมาธิ ภาวนา อยู่เนืองๆ

ต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม อาหาร ต้อนรับด้วยธรรม เช่น สนทนาธรรม แนะนำธรรมให้แก่กัน

 

 

ผลดีของการมีความเคารพ
ผู้ที่มีความอ่อนน้อม ย่อมได้รับพร ๔ ประการ คือ อายุยืน ผิวพรรณผ่องใส มีความสุข และมีกำลัง
ผู้ที่เคารพผู้อื่น ทำให้เป็นคนน่ารัก น่าเอ็นดู น่าเกรงใจ และเกิดในตระกูลสูง ทุกภพทุกชาติ มีปัญญาและบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

ความอ่อนน้อมถ่อมตน มันเกิดจากจิตใจของตนที่เห็นความดีของคนอื่น จิตใจที่จะเห็นความดีของคนอื่นจะต้องเป็นมุทิตาจิต การเห็นความดีของคนอื่นก็ต้องมีมุทิตาจิตยินดีในความดีนั้น ไม่ใช่เป็นคนจ้องจับผิดคิดร้ายต่อผู้อื่น

 

ผู้ทรงภูมิปัญญาไม่อวดโอ้
 
ชอบคุยโวย่อมสูญเสียความสุขุม

 ทุกเวลาหมั่นสำรวจแลควบคุม

จิตถูกหุ้มไอโลกีย์จะคืนเสรี
 
ผู้ทรงภูมิปัญญาไม่อวดโอ้

เหมือนขวดน้ำหากมีน้ำเต็มเปี่ยม

เมื่อเคาะเสียงจะไม่ดัง

ไม่เหมือนขวดที่มีน้ำไม่เต็ม

ยิ่งเคาะยิ่งเสียงดัง

เกิดเป็นคนต้องเป็นเหมือนดาบที่คมในฝัก

เมื่อชักออกมาถึงเห็นคุณค่า

แต่จะเป็นคนที่คมในผักได้นั้น
 
ภายในจิตใจต้องมีหลักการและอุดมการณ์ที่เข้มแข็งมั่นคง
 
ท่าทีที่แสดงออกต่อบุคคลภายนอกจะต้องอ่อนน้อม

สับหลีกและไม่แก่งแย่งชิงดีกับใคร

จึงจะเรียกว่าคมในผักอย่างแท้จริง

การเสแสร้งหลอกลวง

ย่อมเป็นการง่ายที่จะก่อเรื่องทะเลาะวิวาท

ถ้ารู้จักยอมในเรื่องเล็กๆน้อยๆ

เรื่องใหญ่ๆเขาย่อมทำได้สำเร็จ

มีสำนวนกล่าวว่า
 
หากเราเกิดเป็นคน

การอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ท่าทีที่อ่อนน้อมสำรวมระมัดระวังตน

เมื่ออยู่ร่วมกับเขา

ทั่วสี่คาบสมุทรเขาย่อมเป็นเพื่อนเราก็รังเกียจ

เราลองย้อนดูท่าทีที่เราปฏิบัติต่อเขา

ว่าหยิ่งผยอง ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงเขาหรือไม่

แต่หากตรวจสอบแล้วว่า

เราใช้ท่าทีที่อ่อนน้อม อยู่ร่วมกับเขาด้วยความสุภาพนุ่มนวล

ไม่เคยใช้อำนาจบาตรใหญ่

หากเขายังทำไม่ดีกับเรา ก็ต้องอดทน

ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญทำดีอย่างไม่ย่อท้อ

เสียสละ อ่อนน้อม สุภาพกับเขาให้เต็มที่

สักวันหนึ่งความดีย่อมชนะความชั่ว

ทำไปเรื่อยๆ วันนี้ไม่ชนะ…พรุ่งนี้ย่อมชนะได้

 
(พระโอวาทท่านหลันไฉ่เหอเมตตา ที่ ฉงเต๋อ กาญจนบุรี ๒๕๔๒)

 

 

                      ความอ่อนน้อมถ่อมตน…ถือเป็นมงคลที่เป็นประตูเปิดทางในชีวิตของคุณ

       คุณสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ ด้วยการเริ่มต้นที่จะฝึกให้ชีวิตของคุณรู้จักความอ่อนน้อมถ่อมตน

       เราควรฝึกที่จะมีชีวิตอยู่อย่างคนที่ตระหนักรู้ว่า  เราจะก้าวไปที่ไหนก็ได้ … ถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตน  ประตูนี้จะเปิดรับเราเสมอ

       นี่เป็นการกระทำที่เหตุ

       เวลาที่คุณไปในที่ต่าง ๆ คุณต้องรู้ว่าทุกคนจะยินดี  ทุกคนจะพอใจที่ได้ต้อนรับคนที่มีกิริยามารยาทที่ดี และยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับเรา

       ความอ่อนน้อมถ่อมตนนับเป็นคุณธรรมที่จะทำให้ทุกคนเปิดประตูรับเราหรือไม่  เป็นมงคลที่คุณควรจะกระทำ  เพราะเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้  โดยไม่ต้องใช้เงินทองเลย

       การฝึกฝนให้กายของเรา วาจาของเราอ่อนโยนนั้น…นับเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในการที่จะถักทอไปกับผู้อื่น   และพึงตระหนักรู้ไว้ว่า..ความกระด้างและความอหังการจะได้รับการปฏิเสธ แต่ความอ่อนโยนและอ่อนน้อม…จะเป็นประตูเปิดทางให้เรา

       ขอให้ท่านก้าวเดินไปในเส้นทางชีวิตอย่างคนที่อ่อนโยน…

        เพราะรู้ ตื่น และเบิกบาน

       อ่อนน้อมเพราะเคารพการทำงานของคนทุกคน  มองเห็นคนทุกคนมีคุณค่าเพราะการทำงาน  เคารพกันเพราะการทำหน้าที่  เมื่อนั้นความอ่อนโยนของเราจะกลายเป็นความเข้มแข็ง เป็นความมั่นคง..ในจิตวิญญาณของเรา

       ความอ่อนโยนจึงเป็นความอาจหาญอย่างหนึ่งที่เราพึงกระทำ

        ขอให้มีความสุขที่ได้อ่อนน้อมถ่อมตน

       แล้วคุณจะพบว่า  ความสุขอย่างนี้จะทำให้คุณเข้มแข็งในชีวิตประจำวันของคุณ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s